Medersa Bou Inania - Trường học kinh Koran ở Fès

Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng BTLSQG và Công ty Nikken Sekkei - Nhật Bản đã diễn ra tại Bộ Xây dựng ngày 05/01/2010.

Quy hoạch cải tạo chỉnh trang công trình công cộng trong các đô thị cũ

Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng BTLSQG và Công ty Nikken Sekkei - Nhật Bản đã diễn ra tại Bộ Xây dựng ngày 05/01/2010.

Nikken Sekkei tư vấn lập dự án đầu tư XD và thiết kế xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) giữa Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng BTLSQG và Công ty Nikken Sekkei - Nhật Bản đã diễn ra tại Bộ Xây dựng ngày 05/01/2010.